Föreningen

                                                                                                                           
§ 1 Mål
Svenska Working Kelpie Klubben (SWKK) rasklubb för Australian Stock Dog Working Kelpie, som är en ideell förening, har till mål att inom ramen för SKK:s stadgar tillvarata specifika intressen för rasen genom:

  • att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, och välbalanserade rasrena Working Kelpies som även är rastypiska och har funktionell exteriör.
  • att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper i form av medfödda vallningsegenskaper samt verka för utveckling av utbildning och praktiskt bruk av denna.
  • att informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran, utbildning och vård.
  • att bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för hundägaren och hundägandet.
  • att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet.

 

Org nummer: 817605-9635

                                                                                                                                     Anna Andersson med Mobys Mister