Hög arvbarhet för vallningsegenskaper

Vi har hösten 2023 nått ett fantastiskt mål med Svenska working kelpieklubbens egenskapsbeskrivning. Professor Erling Strandberg vid Sveriges lantbruksuniversitet har gjort en statistisk utvärdering av all data som vi har arbetat ihop genom 15 år av egenskapsbeskrivning. Det är nu dokumenterat att det är hög arvbarhet på working kelpierasens vallningsegenskaper. Ett fantastiskt arbete med egenskapsbeskrivningen är nu början på en framgångsrik framtid för vallhundsrasen working kelpie.

 

15 år av egenskapsbeskrivning

Det hela startade 2007, efter några år av diskussioner och förslag på protokoll var det äntligen dags att lansera Svenska working kelpieklubbens egenskapsbeskrivning. Efter beskrivningstillfället och det årets klubbmästerskap i vallning skrev skrev dåvarande ordförande, Larry Jones, följande text i klubbens medlemstidskrift: ”Kvaliteten på hundarna som visades upp är också på väg framåt. Och då tänker jag inte bara på de hundar som tävlade utan också på de unghundar som visades för egenskapsbeskrivning.... och till och med vår värd Lars Alvarmo tyckte det var så intressant att han ställde upp med sin unga border collie för en egenskapsbeskrivning.... användandet av klubbens egenskapsbeskrivning sker i utbildningssyfte de närmaste åren. Det är först när vi har rutiner där så gott som alla unghundar kan få en objektiv arbetsbeskrivning att vi kan fundera över dennes användning som avelsinstrument. Detta kan ta fem till tio år, men målet är klart och dit ska vi tillsammans”.  Det har tagit lite längre än fem-tio år, men nu är vi där och mycket är tack vare dig, Larry! 

 

Fler än 500 working kelpies har deltagit vid SWKK’s beskrivningstillfällen. Av dessa har ca 400 beskrivits med klubbens nuvarande protokoll. Det antalet är tämligen lågt om man vill beräkna arvbarheter för de olika egenskaperna, men vi tog chansen och frågade professor Erling Strandberg vid Sveriges lantbruksuniversitet om han kunde prova. Arvbarheten är ett statistiskt mått som anger hur stor del av den mätbara variationen (fenotypisk variation) hos en egenskap som beror på arvet (genetisk variation). När resultatet kom tillbaka fick vi en trevlig bekräftelse, de allra flesta egenskaper visade en tämligen hög arvbarhet, mellan 20-40%. Med de nivåerna kan man förändra egenskaper genom avel!

 

Egenskaperna samverkar

Den genetiska korrelationen eller samvariationen mellan flera av egenskaperna är positiv och tämligen hög. Det innebär att vår beskrivning mäter mer eller mindre samma komplex och om vi beslutar oss för att selektera för en egenskap, till exempel ökad Koncentration så innebär det att vi även kommer att få ökad intensitet av andra egenskaper som är starkt kopplade till koncentration (Balans, Förutseende, Förmåga att hålla ihop flocken, Eye). En egenskap som avviker är Påverkbarhet som är svagt (positivt eller negativt) kopplad till flertalet övriga egenskaper. Arvbarheten för Påverkbarhet är dock hög (41.6%). I och med att arvbarheten är tämligen hög för de flesta egenskaper blir också säkerheten för avelsvärdena ganska höga. Erling undersökte också om det finns någon genetisk förändring i egenskaperna över tid. Det går att se en svag ökning av de flesta egenskaperna under de senaste 10 åren, till exempel Förutseende, Förmåga att hålla ihop flocken, Nerver och Eye. Påverkbarhet, å andra sidan, visar en svag minskning, vilket innebär att våra hundar tenderar att bli mer lyhörda.

 

2005 utförde Per Arvelius ett examensarbete där han skattade avelsvärden från de arbetsbeskrivningar (1989 och 1996) som genomförts av SVaK för border collie (”Genetisk och etologisk analys av vallningsbeteende hos border collie”). Egenskaperna i SVaK:s arbetsbeskrivningar, i synnerhet den tidigare versionen, visade även dessa höga arvbarheter. För många av egenskaperna var det till och med möjligt att avelsvärdera hundarna utifrån deras egna resultat.

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det sätt på vilket SWKK’s egenskapsbeskrivning har utformats och använts sedan 2007 är en fungerande metod för att utvärdera vallningsegenskaper hos working kelpie. Nu har vi verktyget, i form av en beskrivning, där flera av egenskaperna som finns upptagna i protokollet visar på tillräckligt höga arvbarheter så att vi kan välja ut hundar för att bibehålla, öka eller minska vissa egenskaper. Ju högre arvbarhet, desto bättre förutsättningar har vi att komma fortare framåt i avelsarbetet. Nu börjar nästa del, att tillsammans staka ut vägen där vi vidareutvecklar working kelpien som vallhund med vår egenskapsbeskrivning som ett viktigt redskap i detta arbete.

 

Styrelsen för Svenska Working Kelpieklubben samt klubbens egenskapsbeskrivningskommitté