Svenska Working Kelpieklubbens mål, SWKK stadgar

  • Att väcka intresse för och främja aveln av mentalt och fysiskt sunda och välbalanserade rasrena Working Kelpies, som även är rastypiska och har funktionell exteriör.
  • Att bevara och utveckla rasens medfödda vallningsanlag och verka för utveckling och dressyr och praktiskt bruk av den.
  • Att informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran, utbildning och vård
  • Bevara och utveckla Working Kelpiens medfödda vallningsanlag.

Genom egenskapsbeskrivning av de unga hundarnas grundläggande vallningsegenskaper ökas kunskapen om dess betydelse för den framtida vallhunden.


Syfte

  • Synliggöra de vallningsegenskaper som är viktiga att bevara och utveckla för att förankra WK som vallhund i svensk djurhållning.
  • Få en överblick över hur rasen ”ser ut” och utvecklas arbetsmässigt i Sverige idag, genom att beskriva hundarna i en vallningssituation.
  • Underlätta för uppfödare att följa upp sin uppfödning

 

Hur går den till?

Hunden, är minst 12 månader, och ska ha tänts på får. Själva beskrivningen startar med en mini kurs där alla får hjälp att introducera sin hund för fåren på ett lungt sätt.

Förare och instruktören rör sig så att hundens olika egenskaper tydliggörs för beskrivaren/beskrivarna. Beskrivaren fyller i de egenskaper hunden visar enligt ett standardiserat protokoll.

Ett beskrivningstillfälle kan ta olika lång tid för olika hundar och hunden måste få den tid den behöver. Hunden skall styras så lite som möjligt under beskrivningen, men då det är vanligt att unghundar domineras av en egenskap som överskuggar andra, så kan en viss påverkan behövas för att fullgöra beskrivningen och/eller skydda fåren. Detta skall då ske på inrådan av beskrivaren och i samråd med föraren. Det är viktigt att varken hund eller får stressas under tillfället utan beskrivningen ska utföras kontrollerat och lugnt. Om hunden är väldigt stressad eller inte hunnit bli tillräckligt mogen för att beskrivas bryter beskrivaren och hund och förare blir inbjudna vid ett senare tillfälle.

Eftersom det är unga hundar är det svårt för dig som förare att veta hur hunden kommer att reagera i en ny miljö, med främmande får, många åskådare och med en hel del främmande hundar. Det är därför viktigt att du tänker på att du åker hem med samma hund som du kom dit med, dvs om hunden reagerar på ett sätt du inte har räknat med beror det på att den påverkas av omgivningen. Unga hundar påverkas väldigt olika och det är inget konstigt om du inte riktigt känner igen din hund under beskrivningen.


Instruktören berättar för dig och för åhörarna vad han/hon har sett hos din hund och du får också en del tips på vad ni kan behöva tänka på i er framtida träning. Här finns också möjlighet att ställa frågor. Avslutningsvis får du med dig ett exemplar av protokollet.

 


Protokollet är uppdelat i:
”Hundens arbetsförutsättningar” där balans, förutseende/djurkänsla, förmåga att hålla ihop flocken, koncentration, påverkbarhet, nerver/temperament, styrka samt bitning beskrivs. I den andra delen som kallas ”Hundens arbetssätt” beskrivs eye, sidorörelser samt drivande rörelser. De olika egenskaperna beskrivs enligt en 6-gradig skala där 1 innebär att hunden visar lite av den egenskapen medan 6 innebär att hunden visar mycket av den egenskapen. Det är viktigt att förstå att beskrivningsprotokollet inte är en bedömning av vad som är bra eller dåligt hos hunden utan endast en beskrivning över de egenskaper hunden visar upp vid beskrivningstillfället.

Beskrivningen i pdf
Egenskapsbeskrivningen i pdf. finns här under.

 

Träningstips

Du får ett protokoll med dig hem och du hittar en liten förklaring av de egenskaper som vi tittat på i dokumentet nedan. Många av egenskaperna samverkar och det gör att det är svårt att skriva tydliga rekommendationer som Gör så här… utan vi har valt att skriva träningstips till en del ettor, tvåor och sexor. Här hittar du träningstipsen.